วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด นำโดยนายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาดแวดล้อมใหกับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี

Admin