กองคลัง

นายนพพล โพนพุฒ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 092-8426496

นายนัฐกรณ์ ฆะระบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

นางสาววิไลวรรณ โพธิ์พรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิชชาภา วงษ์วิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

mungmee