กองคลัง

นางเกษร พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9657120

นายนัฐกรณ์ ฆะระบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  เบอร์โทรศัพท์ 087-9120242

นางสาววิไลวรรณ โพธิ์พรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 088-5349929

นางสาวพิชชาภา วงษ์วิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
089-4985515