Posted in จดหมายข่าว

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาสะอาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อาสาสมัครบริบาล ออกพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ภายในตำบลนาสะอาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสวัสดิการสังคม ได้ออกพื้นที่สำรวจ เด็ก คนพิการ ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในตำบลนาสะอาด เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์รายละ 2000 บาท จาก พมจ.อุดรธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 -31 พฤษภาคม 2566 นำโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด นายเพนียง คำจันทร์ ออกพื่นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ทั้ง 8 หมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์บุหรี่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

Continue Reading...