ข้อมูลผู้บริหาร

นายอนันต์ โฆสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 089-2747411

นายพเนียง คำจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 062-2501421

นางอราพร กิตติอาสา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 080-6953635

นายอ่อนสี ศรีสร้างคอม
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 061-5586420

นายนพพล  โพนพุฒ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 092-8426496

นางสาวนีรชา  สมใจ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 087-8604939

นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 
เบอร์โทรศัพท์ 065-5329226

นายนพพล โพนพุฒ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 092-8426496

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-1883397

นางสาววาสนา คำมนตรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 063-4594965

นางสาววรีรัช จันทรวิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 095-6646385

mungmee