สมาชิกสภา

นายสุดใจ ลุนจุนละ
ประธานสภา
เบอร์โทรศัพท์  087-8600392

นางคำแพง บุญญะรัง
รองประธานสภา
เบอร์โทรศัพท์ 087-0522199

นายสุดใจ โพนเวียง
เลขานุการสภา 
เบอร์โทรศัพท์ 080-1963043

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
ส.อบต.หมู่ 1 
เบอร์โทรศัพท์ 093-4606423

นางไฉน นาโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 2 
เบอร์โทรศัพท์ 062-3616623

นายเจษณุ มะธุผา
ส.อบต.หมู่ 4 
เบอร์โทรศัพท์ 086-2333323

นางสาววรัฐญา วิสัยหมู
ส.อบต.หมู่ 6 
เบอร์โทรศัพท์ 098-3541798

นายประยูร สูงสุมาลย์
ส.อบต.หมู่ 7 
เบอร์โทรศัพท์ 098-8531105