สมาชิกสภา

นายสุดใจ ลุนจุนละ
ประธานสภา
เบอร์โทรศัพท์  084-9543423

นางคำแพง บุญญะรัง
รองประธานสภา
เบอร์โทรศัพท์ 080-6626495

นายสุดใจ โพนเวียง
เลขานุการสภา 
เบอร์โทรศัพท์ 080-7621707

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
ส.อบต.หมู่ 1 
เบอร์โทรศัพท์ 089-2343780

นางไฉน นาโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 2 
เบอร์โทรศัพท์ 085-2413136

นายเจษณุ มะธุผา
ส.อบต.หมู่ 4 
เบอร์โทรศัพท์ 084-7946701

นางสาววรัฐญา วิสัยหมู
ส.อบต.หมู่ 6 
เบอร์โทรศัพท์ 093-0765477

นายประยูร สูงสุมาลย์
ส.อบต.หมู่ 7 
เบอร์โทรศัพท์ 098-8531105