สำนักปลัด

นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 
เบอร์โทรศัพท์ 065-5329226

นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 065-5329226

นางสาวศศิธร พิมพเคณา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 083-1423542

สิบโทศิริศักดิ์ นามราช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 065-2451545

นายสง่า แสงเทพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-0473979

นางสาวเตือนใจ ศรีอินทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันทัชพร รัตนมาลี
พนักจ้างเหมาบริการ

นางสาวจิตรานุช ฟ้องเสียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพงษ์ ชัยลา
พนักงานขับรถยนต์

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)

นายไพทูล บุญญะรัง
พนักจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

นายนิรุตติ์ โพธิจักร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

นายถนอม สิงห์สัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

นายลือชัย เหลาฆ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญตอม สิงห์สัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยณรงค์ ลาขันธ์
พนังกงานเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพรเทวา แสวงแก้ว
แม่บ้าน