สำนักปลัด

นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
065-5329226

นางสาวศศิธร พิมพเคณา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 083-1423542

สิบโทศิริศักดิ์ นามราช
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 065-2451545

นายสง่า แสงเทพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-0473979

นางสาวเตือนใจ ศรีอินทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันทัชพร รัตนมาลี
พนักจ้างเหมาบริการ

นางสาวจิตรานุช ฟ้องเสียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพงษ์ ชัยลา
พนักงานขับรถยนต์

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์ 

นายไพทูล บุญญะรัง
พนักจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

นายนิรุตติ์ โพธิจักร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกขยะ)

นายลือชัย เหลาฆ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญตอม สิงห์สัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยณรงค์ ลาขันธ์
พนังกงานเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพรเทวา แสวงแก้ว
แม่บ้าน

นายธงชัย  พงษ์พัง
พนักงานประจำดับเพลิง

นายโกวิทย์  ศรีสร้างคอม
พนักงานประจำดับเพลิง

นายสาคร คำพิสัย
พนักงานประจำดับเพลิง