หัวหน้าส่วนราชการ

นายนพพล  โพนพุฒ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 092-8426496

นางสาวนีรชา สมใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
เบอร์โทรศัพท์ 087-8604939

นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
065-5329226

นางเกษร พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9657120

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-2756828

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-1883397

นางสาววาสนา คำมนตรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 063-4594965