กองการศึกษา

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-2756828

น.ส.สุภาวดี บุตรพรหม
นักวิชาการศึกษา
083-2365632

นางโสภา นารีจันทร์
ครูชำนาญการ
095-1805225

นางสาวศิริวิมล มะธุผา
ครู คศ.1
087-9536304

นางมลฤดี ราชโยธา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
092-3288755

นางประภรณ์ โพธิ์กัน
ผู้ดูแลเด็ก
061-9363990

นางสาวขนิษฐา อะนุ
พนักงานจ้างทั่วไป
098-9063262