กองการศึกษา

นางสาววรีรัช จันทรวิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 095-6646385

น.ส.สุภาวดี บุตรพรหม
นักวิชาการศึกษา

นางโสภา นารีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริวิมล มะธุผา
ครูชำนาญการ

นางมลฤดี ราชโยธา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางประภรณ์ โพธิ์กัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสิรินยา แสงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

mungmee