กองช่าง

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-1883397

นายวีรยุทธ ศรีสร้างคอม
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเจริญ สมศิลป์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพร ธนูชาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอภิรักษ์ บุญญะรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ