กองช่าง

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-1883397

นายศักรินทร์ ติมินทร
นายช่างโยธา
085-7586016

นายสมคิด วิสัยหมู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
062-3417872

นายจาตุรงค์ คำพิสัย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
093-4501794

นายวีรยุทธ ศรีสร้างคอม
พนักงานจ้างทั่วไป

นายเจริญ สมศิลป์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพร ธนูชาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ