วันที่31 สิงหาคม 2565 องค์การบริการส่วนตำบลนาสะอาดได้ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะต้นทาง โดยดำเนินการร่วมกับชาวบ้านหมู่4 บ้านนาหงษา