วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ตามโครงการ มีแล้วแบ่งปัน “สร้างคอม สร้างสุข สร้างซ่อมบ้าน” การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ตามโครงการ มีแล้วแบ่งปัน “สร้างคอม สร้างสุข สร้างซ่อมบ้าน” การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท จัดหางานโชคอนันต์คอนสตรัคชั่น 2016 จำกัด นายโชคอนันต์ – นางเรือนแก้ว โภคาพานิชย์ โดยมี นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และจิตอาสาฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บ้านนางพิจิตร โพนที บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี