ด้วย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด นำโดยท่านนายกอนันต์ โฆสิต ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567

Admin