นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนน ITA ระดับ AA จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565