เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้ดำเนินการตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด ๑๔ ก่อนเข้าทำงานให้กับคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรและลูกจ้าง ภายในหน่วยงาน