Posted in จดหมายข่าว

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ บ้านโปร่งสวรรค์ หมู่ที่ 7 เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสัญจรไปมาในเวลากลางคืนได้สะดวกและปลอดภัย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ออกตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร ถนน เส้นทางบ้านโปร่งสวรรค์ – บ้านโนนสังวาล เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และมีลมกระโชกแรง จึงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการออกบริการตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรออกเพื่อให้การสัญจรเป็นปกติ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทรที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้มอบหมายให้ ทีมงานกองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณบ้านนาหว้า-บ้านโปร่งสวรรค์ และบริเวณถนนบ้านนาหงษา-บ้านดงผักเทียม ที่มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยทีมงานก่องช่างได้เร่งดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้ตามปกติ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สมาชิสภา ผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากถนนสายบ้านบ้านหายโศก ทำการเก็บขยะและตัดหญ้าตามริมถนน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

การลดใช้โฟม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด มอบให้ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากท่อประปาแตกทำให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำอุปโภค กองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมแซม และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาสะอาด

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์บุหรี่

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สมาชิสภา ผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนสายบ้านนาสะอาด บ้านนาหว้า และบ้านนาหงษา ทำการเก็บขยะและตัดหญ้าตามริมถนน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สมาชิสภา ผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนสายบ้านดอนเหมือดแก้วและ บ้านนาไชยฟอง ทำการเก็บขยะและตัดหญ้าตามริมถนน

Continue Reading...