วันที่15 สิงหาคม 65 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดเจ้าหน้าที่อบต.นาสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และจิตอาสาฯ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ณ บ้านนางบุญ หอมเนตร บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

วันที่15 สิงหาคม 65 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดเจ้าหน้าที่อบต.นาสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และจิตอาสาฯ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ณ บ้านนางบุญ หอมเนตร บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการปรับสภาพแวดและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณจำนวน 40,000 บาท