วันที่ 22 มกราคม 2567 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรค พร้อมขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขอครัวเรือน ในเขตตำบลนาสะอาด

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE
mungmee