วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด มอบหมายให้ ทีมงานกองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายทาง 1.สายบ้านนาหว้า-บ้านโปร่งสวรรค์ 2.สายบ้านนาหงษา-บ้านนาหว้า ที่มีสภาพชำรุดเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

mungmee