วันที่ 8 กันยายน 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดา ได้ออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กนักเรียน