วันที่ 1 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมี นายนพพล โพนพุฒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เป็นประธานพิธีเปิด