การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน เพื่อแสดงออกถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลสร้างความยังยืนในเชิงประจักษ์ อันเป็นการสร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่