วันจันทรที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้มอบหมายให้ ทีมงานกองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณบ้านนาหว้า-บ้านโปร่งสวรรค์ และบริเวณถนนบ้านนาหงษา-บ้านดงผักเทียม ที่มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยทีมงานก่องช่างได้เร่งดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้ตามปกติ

mungmee