Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ่ายน้ำลันแบบ มข.๒๕๒๗ ห้วยวังจาน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง – บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.๒๕๒๗ ห้วยวังจาน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไขยฟอง – บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำลันแบบ มข.๒๕๒๙ ห้วยวังจาน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง – บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

Continue Reading...