Posted in ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

Social Network

Facebook Page

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันกา…

Continue Reading...