Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเวลาภาษีประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-service)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ อถล.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ถังขยะเปียก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือถังขยะเปียกครัวเรือน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

แบบคำขอใช้น้ำประปา

Continue Reading...