Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต.นาสะอาด (Integrity and Transparency Assessment

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนเมษายน 2567)

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ร้บบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ร้บบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

Continue Reading...