แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหายโศก 17/04/2024
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 02/11/2023
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ 13/09/2023
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ 11/09/2023
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ 11/09/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 11/09/2023
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 06/09/2023
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เส้นสี่แยก-บ้านนายทวี ศรีรัตน์ หมู่ที่ ๒ 20/07/2023
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหงษา 20/07/2023
ครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมิร์สสูบน้ำ) 19/04/2023
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก 09/03/2023
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด 09/03/2023
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นข้างที่ทำการ อบต.นาสะอาด 08/03/2023
ซื้อเครื่องปรั้บอากาศ แบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง 07/03/2023
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง 28/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 03/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะอาด สายบ้านนางเกษมณี-บ้านนายธนวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหายโศก-นาสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยฟอง หมู่ที่ 6 -บ้านนาสะอาด หมู่ที่ 1 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหายโศก (สายบ้านนางฤดีวรรณ (รุ่งฤดี) - บ้านนางเบญจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหายโศก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด (มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางทัศนีย์ - ที่พักสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาครูลำดวน - คลองน้ำพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากโปร่งคอม - นานายจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โรงปุ๋ยหมัก - นานายสุภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดอนปู่ตา - นานางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายฉากห้องประชุมพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเส้นโรงเรียนบ้านนาสะอาด - บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางพิชิต - สามแยกบ้านนายวีระ ฆ้องลา บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที (ขนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที (ขนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้ออาหารเสริมนมเปิดเทอม ( ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม -30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดวัชพืชแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเส้นโรงเรียนบ้านนาสะอาด - บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเส้นโรงเรียนบ้านนาสะอาด - บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบบ้านนางนงนุช - นาหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
ซื้อประตูกระจกบานเลื่อนแขวนรางบน จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.นาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่