แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เส้นสี่แยก-บ้านนายทวี ศรีรัตน์ หมู่ที่ ๒ 20/07/2023
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหงษา 20/07/2023
ครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมิร์สสูบน้ำ) 19/04/2023
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก 09/03/2023
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด 09/03/2023
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นข้างที่ทำการ อบต.นาสะอาด 08/03/2023
ซื้อเครื่องปรั้บอากาศ แบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง 07/03/2023
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง 28/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 03/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 24/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 17/01/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 17/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 23/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว 23/09/2022
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 29/08/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสะอาด สายบ้านนางเกษมณี-บ้านนายธนวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหายโศก-นาสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยฟอง หมู่ที่ 6 -บ้านนาสะอาด หมู่ที่ 1 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหายโศก (สายบ้านนางฤดีวรรณ (รุ่งฤดี) - บ้านนางเบญจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อดอกไม้ประดับตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างโครงการทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและอุทยานไดโนเสาร์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและอุทยานไดโนเสาร์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เส้นสี่แยก-บ้านนายทวี ศรีรัตน์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ปี และอุทยานไดโนเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดินชนิดจุ่ม (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างปรับปรุงห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลนาสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลนาสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนิดถุง) ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู เอช ที รสจืด (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อยางรถบรรทุก จำนวน ๔ เส้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน กย 9094 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) โรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 1 พฤสจิกายน 2565- 31 มีนาคม 2566 ) จำนวน 105 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชุดดับเพลิง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟฟ้า รัชกาลที่ 10 พร้อมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟฟ้า รัชกาลที่ 10 พร้อมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงาครัว (ถังขยะและขาถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่