แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก 09/03/2023
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด 09/03/2023
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นข้างที่ทำการ อบต.นาสะอาด 08/03/2023
ซื้อเครื่องปรั้บอากาศ แบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง 07/03/2023
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง 28/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 06/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 03/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด-บ่อขยะ หมู่ที่ ๑ 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 03/02/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 24/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะอาด - นาหงษา หมู่ 1 17/01/2023
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 17/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 23/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว 23/09/2022
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 29/08/2022
จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 18/04/2022
โครงการก่อสร้างราวกันตก จำนวน 2 จุด 27/09/2021
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 20/09/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหายโศก-นาสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหายโศก-นาสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาสะอาด-ดอนเหมือดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยฟอง หมู่ที่ 6 -บ้านนาสะอาด หมู่ที่ 1 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหายโศก (สายบ้านนางฤดีวรรณ (รุ่งฤดี) - บ้านนางเบญจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นข้างที่ทำการ อบต.นาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยวังจาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาไชยฟอง - บ้านหนองม่วง ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2023
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน กย 9094 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถังน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน กย 9094 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) โรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 1 พฤสจิกายน 2565- 31 มีนาคม 2566 ) จำนวน 105 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บชุดดับเพลิง) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟฟ้า รัชกาลที่ 10 พร้อมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟฟ้า รัชกาลที่ 10 พร้อมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงาครัว (ถังขยะและขาถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหงษา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่