Posted in รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

8

Continue Reading...
Posted in การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Continue Reading...
Posted in นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โครงการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

Continue Reading...